• Startsida
  • / Goda betyg men också utmaningar inom äldreomsorgen

Goda betyg men också utmaningar inom äldreomsorgen

Särskilda boenden i Upplands Väsby kommun har fortsatt högt förtroende bland brukarna. Många är nöjda med bemötandet från personalen och känner sig trygga på sitt äldreboende, men klagomålshanteringen behöver förbättras. Det visar en ny undersökning från Socialstyrelsen.

Foto: Mostphotos

Socialstyrelsens nationella undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” visar att Upplands Väsbys särskilda boenden inom många områden ligger högre eller på samma resultat som riks- eller länssnittet. Sammantaget är den enskilde nöjd med bemötandet från personalen och känner sig trygg på sitt äldreboende. Resultatet visar även på utmaningar, såsom att informera bättre vid tillfälliga förändringar och att tydliggöra vart man vänder sig med synpunkter och klagomål.

Det är positivt att Väsby kommun ligger högre eller på samma resultat som riks- eller länssnittet. Väsbyborna ska kunna känna sig trygga i att utförarna uppfyller de kvalitets- och avtalskrav som vi ställer, säger omsorgsnämndens ordförande Margareta Hamark (L).

Svar från brukare inom hemtjänsten i Upplands Väsby kommun visar att tryggheten med att bo hemma med hemtjänst har ökat i jämförelse med undersökningen 2018. Lämnade omdömen visar att hemtjänsten i Upplands Väsby kommun har ett flertal utvecklingsområden att arbeta med, bland annat hur den enskilde i högre utsträckning kan påverka vilka tider man får hjälp samt göra det enklare för den enskilde att få kontakt med personalen.

Vi går alltid igenom resultatet tillsammans med utförarna som gör en handlingsplan för att åtgärda de brister som finns, säger Mona Lindgren som är avdelningschef för äldre och personer med funktionsnedsättning, biståndsenheterna.

Socialstyrelsen genomför årligen den nationella undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” Undersökningen riktar sig till 65-åringar och äldre som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller bor på permanent särskilt boende. I 2019 års undersökning fick 219 991 personer med äldreomsorg möjlighet att medverka. I Upplands Väsby besvarades enkäten av 313 personer med hemtjänst och 121 personer med särskilt boende, vilket motsvarar 59,5 respektive 58,5 procent.

Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 2 oktober 2019