Bygga nytt, ändra eller riva

Tänker du bygga nytt eller bygga till, vänd dig till bygg- och miljökontoret för att söka bygglov.

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som behövs för att kunna handlägga ansökan och fatta beslut. För att du ska kunna få ett beslut snabbt är det viktigt att handlingarna är korrekta och tydliga.

Exempelritningar för olika åtgärder


Nybyggnad av enbostadshus

Nybyggnad av garage

Plank

Tillbyggnad

Murar och markuppfyllnad


Kontrollansvarig och kontrollplan

I ansökan ska du oftast ange förslag på vem som ska vara kontrollansvarig, KA. Den som är kontrollansvarig ska medverka till att bygglagstiftningens krav uppfylls. Den ska även hjälpa dig att upprätta förslag på kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs.

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd och i den ska bland annat anges vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna.

Exempel på kontrollplan hittar du här:


Kontrollplan för fasadändring

Kontrollplan för anordning av skylt

Kontrollplan för inglasning av uterum

Kontrollplan för installation av eldstad och rökkanal

Kontrollplan för mindre tillbyggnad

Kontrollplan för solcellsanläggning

Mall för kontrollplan

 

Vart skickar jag min ansökan?

Du skickar din ansökan till:

Upplands Väsby kommun
Bygglov
194 80 Upplands Väsby

Det går även bra att lämna dina handlingar i kommunhusets reception på Dragonvägen 86, inne i Väsby Centrum.

Kontakta oss

Du kan komma i kontakt med oss genom kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Väsby Direkt ordinarie öppettider:

Måndag-onsdag 08.00–17.00
Torsdag 08.00–18.00
Fredag 08.00–15.15

Handläggning och beslut

Du får ett beslut inom tio veckor efter att handläggaren har bedömt att ärendet är komplett.

Tidsåtgången i lovärenden kan variera beroende på planförhållanden och många andra faktorer. Lämna in din ansökan i god tid. Ett bra ritningsunderlag och kompletta ansökningshandlingar gör att handläggningen går snabbare.

Bygglovsprocessen

Ett bygglovsärendes gång kan verka invecklad och vara svår att förstå. Här kan du läsa om de olika stegen i ärendegången.

Avgifter, taxor

Vår rådgivning är kostnadsfri. Vi tar däremot ut avgifter för bland annat lov, förhandsbesked, startbesked, slutbesked och planavgifter.

Villor och flerfamiljshus

För villor eller flerfamiljshus, det vill säga en- och tvåbostadshus, gäller lite olika regler beroende på vad du planerar att utföra eller bygga.

Kaminer och eldstäder

Vid installation av eldstad så finns det en del att ta hänsyn till. Det är bland annat viktigt att kontrollera bjälklag och avstånd.

Altan, uteplats, pool, skärmtak

Altan, uteplats, pool och skärmtak är några av de vanligaste byggprojekten. Oftast kräver de inte bygglov.

Mur och plank

I anslutning till en- och tvåbostadshus får du utan bygglov bygga uteplatser med plank som är lägre än 1,8 meter. Dock finns vissa andra regler.

Friggebod och Attefallsåtgärder

Friggebod är en komplementbyggnad som inte kräver bygglov. Trots det finns andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda.

Garage, carport, förråd

Om du vill bygga garage, carport eller förråd behöver du förmodligen bygglov.

Riva, rivningslov

Även när du vill riva en byggnad kan det krävas lov eller anmälan. Tänk också på att ta hand om rivningsavfallet på rätt sätt.

Marklov

Inom ett område med detaljplan behöver du marklov om du vill ändra markens höjdläge avsevärt, fälla träd eller plantera skog.

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Generellt så gäller att alla byggnader och miljöer av kulturhistoriskt intresse ska tas omhand genom underhåll.

Bryggor och sjöbodar

Vill du bygga en sjöbod eller en brygga vid vattendrag, sjöar och havskuster så måste du söka strandskyddsdispens.

Strandskydd

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga medborgarnas tillgång till strandområden genom allemansrätten.

Ovårdade tomter

Det är fastighetsägarens skyldighet att vårda sin tomt och sina byggnader.

Kungörelser

När byggnadsnämnden har fattat beslut i ett ärende om lov eller förhandsbesked ska beslutet anges flera personer.

Skyltar och ljusanordningar

Vill du sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning behöver du oftast söka lov. Det finns vissa undantag beroende på skyltens storl...