Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Enligt lag ska alla byggnader tas omhand genom underhåll och ändringar ska ske varsamt. Byggnader och miljöer med kulturhistoriska värden får inte förvanskas.

Ta därför alltid kontakt med oss om du tror att ditt hus kan vara speciellt.

Byggnadsminnesförklaring

Byggnadsminnesförklaring är det starkaste skyddet för kulturhistorisk bebyggelse och regleras enligt Kulturmiljölagen. Det är Länsstyrelsen som ger tillstånd för ändringar av sådana byggnader och miljöer. Det kan ändå innebära att du behöver söka bygglov, kontakta därför bygglovsavdelningen vid frågor.

Skydd av värdefulla kulturmiljöer

I en detaljplan har kommunen möjlighet att skydda en byggnads eller miljös specifika kulturvärden. Det finns beteckningar för olika typer av skydd.

K-märkt

Begreppet "k-märkt" används i dagligt tal men är ingen juridisk term. Vill man veta om huset är värdefullt kan det till exempel vara

  • Utpekat i ett kulturmiljöprogram
  • Finnas med i en inventering
  • Skyddad i detaljplan
  • Skyddad som byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen (KML)
  • Enligt Plan- och bygglagen (PBL) behöver inte en byggnad vara utpekad för att vara värdefull. Varsamhets- och förvanskningskravet enligt PBL gäller alltid, inom och utom detaljplanerat område.

Vårdar du som ägare en byggnad med kulturhistoriska värden så att den bevaras för framtiden eller verkar du för att informera om en kulturmiljö kan du söka bidrag hos Länsstyrelsen.

Information om bidrag på länsstyrelsen Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Har du ett pågående ärende och har frågor om kulturmiljö kan du kontakta din handläggare via e-tjänsten nedan.

Senast uppdaterad: 5 augusti 2021