Särskilt stöd

Förskolan och skolan har ett speciellt ansvar för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Vilket stöd finns det?

Det är förskolechef och rektor som bedömer barnets och elevens behov av stöd. Stödet utformas utifrån den enskildes behov.

Åtgärdsprogram och utvecklingsplan

Det finns flera varianter utav särskilt stöd. I förskolan upprättas en handlingplan när förskolechef bedömt att barnet behöver extra stöd. I skolan upprättas...

Specialpedagogik

Personal med specialpedagogisk kompetens arbetar med pedagoger och ledning för att utveckla det pedagogiska arbetet och skapa goda lärmiljöer för alla elever...

Specialverksamhet

Den finns två resursskolor och särskilda undervisningsgrupper i Upplands Väsby.