Bygga nytt, ändra eller riva

Tänker du bygga nytt eller bygga till? Vänd dig till bygg- och miljökontoret för att söka bygglov.

Ansök om bygglov

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som behövs för att kunna handlägga ansökan och fatta beslut. För att du ska kunna få ett beslut snabbt är det viktigt att handlingarna är korrekta och tydliga.

Klimatdeklaration

Lagen om klimatdeklarationer för byggnader börjar gälla den 1 januari 2022. Lagen berör nya byggnader där bygglov söks från och med det datumet, och syftet är att minska klimatpåverkan från byggskedet. Den nya lagen innebär att byggherren ska redovisa den klimatpåverkan som uppstår under byggskedet i en så kallad klimatdeklaration som ska registreras hos Boverket i Boverkets register för klimatdeklarationer. Mer information om klimatdeklarationer och vilka byggnader som omfattas av lagen finns på boverkets hemsida:

Kontrollplan

Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Vad är en kontrollplan?

Kontrollplanen beskriver i punktform vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen. När byggåtgärden är slutförd ska du lämna in den påskrivna kontrollplanen till bygglovsavdelningen.

När behövs en kontrollplan?

En kontrollplan krävs vid alla åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Det gäller oavsett om du ska bygga, riva eller förändra.

Godkänd kontrollplan krävs för startbesked

Innan du kan få ett startbesked och börja bygga måste du ha en godkänd kontrollplan. Vid enklare byggåtgärder ska du lämna in din kontrollplan tillsammans med ansökan om bygglov. Ditt ärende är komplett först när vi har fått in en godtagbar kontrollplan.

Vem ska göra kontrollplanen?

Det är alltid byggherren som ansvarar för att det finns en kontrollplan och att den följs. Om ditt projekt kräver att det finns en kontrollansvarig, eller om du själv har valt att anlita en för råd och hjälp, ska denna hjälpa till att ta fram kontrollplanen.

Riskbedömning

När kontrollplanen tas fram ska en riskbedömning göras för att minska omfattningen av fel, brister och skador inom byggprojektet. Under 2020 utvecklade Boverket en vägledning kring detta, där de belyser vikten av att göra en riskbedömning när förslag till kontrollplan tas fram.

Bra länkar från Boverket för den som ska ta fram en riskbedömning:

Mer information hittar du på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Hur ska den se ut?

Det finns inga bestämmelser för hur en kontrollplan ska se ut, men det är viktigt att den är tydlig och lätt att förstå. Därför kan det vara lämpligt att göra den i tabellform.

Exempel på kontrollplan hittar du här:

Kontakta oss

Du kan komma i kontakt med oss genom kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Ett bygglovsärendes gång kan verka invecklad och vara svår att förstå. Här kan du läsa om de olika stegen i ärendegången.

Vår rådgivning är kostnadsfri. Vi tar däremot ut avgifter för bland annat lov, förhandsbesked, startbesked, slutbesked och planavgifter.

För villor eller flerfamiljshus, det vill säga en- och tvåbostadshus, gäller lite olika regler beroende på vad du planerar att utföra eller bygga.

Vid installation av eldstad så finns det en del att ta hänsyn till. Det är bland annat viktigt att kontrollera bjälklag och avstånd.

Altan, uteplats, pool och skärmtak är några av de vanligaste byggprojekten. Oftast kräver de inte bygglov.

I anslutning till en- och tvåbostadshus får du utan bygglov bygga uteplatser med plank som är lägre än 1,8 meter. Dock finns vissa andra regler.

Friggebod är en komplementbyggnad som inte kräver bygglov. Trots det finns andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda.

Om du vill bygga garage, carport eller förråd behöver du förmodligen bygglov.

Även när du vill riva en byggnad kan det krävas lov eller anmälan. Tänk också på att ta hand om rivningsavfallet på rätt sätt.

Inom ett område med detaljplan behöver du marklov om du vill ändra markens höjdläge avsevärt, fälla träd eller plantera skog.

Generellt så gäller att alla byggnader och miljöer av kulturhistoriskt intresse ska tas omhand genom underhåll.

Vill du bygga en sjöbod eller en brygga vid vattendrag, sjöar och havskuster så måste du söka strandskyddsdispens.

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga medborgarnas tillgång till strandområden genom allemansrätten.

Det är fastighetsägarens skyldighet att vårda sin tomt och sina byggnader.

När byggnadsnämnden har fattat beslut i ett ärende om lov eller förhandsbesked ska beslutet anges flera personer.

Vill du sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning behöver du oftast söka lov.