Kontor och förvaltningar

Här hittar du information om Upplands Väsby kommuns olika kontor. Ta del av vilka områden kontoren arbetar med och vilka nämnder, utskott och råd som tar beslut.

Kontoren arbetar med att ge god service till alla Väsbybor. Arbeten de gör utgår ifrån beslut fattade av politiker i kommunfullmäktige och nämnder.

Derk de Beer är kommundirektör i Upplands Väsby kommun. Det är den högsta positionen för en tjänsteperson i en kommun. Tillsammans arbetar han jämte alla medarbetare på våra sex kontor.

Så här fungerar en kommun. Länk till annan webbplats.

Bygg- och miljökontoret

Bygg- och miljökontoret ansvarar för kommunens arbete med

 • olika typer av mätningsteknisk service
 • hanteringen av bygglovsprocessen
 • och utövar tillsyn enligt bland annat miljöbalken.

Bygg- och miljökontoret är förvaltning för bygg- och miljönämnden.

Bygg- och miljökontoret ansvarar bland annat för:

 • tillsyn
 • tillståndsgivning
 • miljöövervakning
 • bygglov, marklov och rivningslov.

Arbetet leds av Kennet Fredriksson som är bygg- och miljöchef.

Information om bygg- och miljönämnden Länk till annan webbplats..

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontorets medarbetare biträder kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i deras uppdrag att leda, stödja, samordna och ha uppsikt över Väsby kommuns verksamheter. Kontoret består av

 • kommunikations- och HR-avdelningen
 • ekonomi- och digitaliseringsavdelningen
 • näringslivsfunktionen
 • enheten för samhällsplanering och exploatering
 • stödfunktionerna kansli, säkerhet och staben.

Kommunikations- och HR-avdelningen

Inom kommunikations- och HR-avdelningen finns vårt kontaktcenter Väsby Direkt som arbetar med att stödja medborgarna med information om kommunens verksamheter. Avdelningens medarbetare arbetar även med att stödja kommunens ledare i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. I ansvarsområdena ingår även lönebildning, varumärkesfrågor och kommunikation.

Ekonomi- och digitaliseringsavdelningen

Medarbetarna här driver och utvecklar arbetet inom områdena ekonomi och digitalisering. Avdelningens stödjande roller innefattar områden som upphandling, it-drift och utveckling, finans och redovisning.

Enheten för samhällsplanering och exploatering

De ansvarar för detaljplanering och exploatering samt andra lokala och regionala planerings- och utvecklingsfrågor bland annat inom områdena trafik, miljö och kulturmiljö. Enheten är även kommunens fastighetsägarfunktion.

Näringslivsenheten

Här arbetar vi för lokal tillväxt, bland annat genom samverkan med det lokala näringslivet, insatser för nya företagsetableringar och god service och myndighetsutövning till företagen.

Stödfunktion (Staben)

Stödfunktionernas medarbetare arbetar, bland mycket annat, med trygghets- och säkerhetsfrågor, ärende- och informationshantering, planering och uppföljning, arbetsmarknad, integration och miljö.

Arbetet leds av Derk de Beer, kommundirektör.

Information om kommunens beslutande organ

Kontoret för samhällsbyggnad

Kontoret för samhällsbyggnad arbetar med samhällsbyggnadsprocessen för att på bästa möjliga sätt stödja utvecklingen av kommunen. Det är en förvaltning för kommunstyrelsen och för kommunstyrelseutskotten för teknik och fastighet samt miljö- och planfrågor.

Kontoret för samhällsbyggnad ansvarar bland annat för

 • gator, vägar och gatubelysning
 • trafiksäkerhet och parkeringsövervakning
 • vatten och avlopp
 • avfallshantering
 • kommunens övergripande planeringsfrågor
 • regionala utvecklingsfrågor
 • mark- och exploateringsfrågor.

Arbetet leds av Anna von Axelson som är vikarierande samhällsbyggnadschef.

Information om kommunstyrelsen Länk till annan webbplats..
Information om nämnder och utskott.

Kultur- och fritidskontoret


Kultur- och fritidskontorets uppdrag är att främja meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter för Väsbyborna. Kontoret arbetar med kulturfrågor, idrott- och fritidsverksamhet och ungdomsverksamhet i olika former. Kontoret är också kontaktyta för många av de föreningar som finns i kommunen.

Viktiga frågor för kontoret är folkhälsa, delaktighet och främjande och förebyggande verksamhet med fokus på barn och unga. Kontoret arbetar på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidskontoret ansvarar bland annat för:

 • folkbibliotek
 • kulturskola
 • naturskola
 • friluftsmuseet Gunnes gård
 • idrottsanläggningar och friluftsanläggningar
 • föreningsrelaterade frågor
 • ungdomsverksamhet, fritidsgårdar och ungdomshus
 • allmänkultur
 • drift av Messingen.

Kontorets är uppdelat på sju olika enheter. Arbetet på kontoret leds av vår kultur- och fritidschef Maria Röstberg.

Information om kultur- och fritidsnämnden Länk till annan webbplats..

Social- och omsorgskontoret

Personalen på social- och omsorgskontoret arbetar med allt från adoptionsfrågor till vård i livets slutskede.

Social- och omsorgskontoret arbetar på uppdrag av familjerättsnämnden, omsorgsnämnden och socialnämnden. Kontoret leds av socialchefen och är uppdelat i fyra avdelningar med cirka 600 medarbetare. Kontoret arbetar för att personer som behöver stöd och hjälp från socialtjänsten får ett gott bemötande och tjänster av god kvalitet.

Social- och omsorgskontorets uppdrag är att på ett rättssäkert sätt ge individen stöd och omsorg att leva ett självständigt liv med trygghet och inflytande utifrån individens behov och förmåga.

Uppdraget är viktigt och tidvis svårt. Varje dag möter medarbetarna människor i unika situationer. För att möta dem på bästa sätt finns en gemensam värdegrund. Värdegrunden är till för medarbetarna och dem som man arbetar för.

Kontorets fyra värdeord:

 • Delaktighet
 • Kompetens
 • Tillit
 • Respekt

Social- och omsorgskontoret ansvarar bland annat för frågor om:

 • ekonomiskt bistånd
 • äldreomsorg
 • omsorg om personer med funktionsnedsättning
 • kommunal hälso- och sjukvård
 • arbetsmarknadsinsatser
 • flykting- och integrationsfrågor.

Arbetet leds av Maria Röstberg som är tillförordnad socialchef.

Information om omsorgsnämnden Länk till annan webbplats..
Information om socialnämnden Länk till annan webbplats..
Information om nämnden för familjerättsliga frågor Länk till annan webbplats..

Utbildningskontoret


I Upplands Väsby ska barn och elever nå sin fulla potential och gå ut skolan med fullständiga betyg. Utbildningsnämnden i kommunen har som mål att skolan ska utmärkas av likvärdighet och hög kvalitet, och att alla medborgare ska mötas av hög kompetens inom utbildningsområdet och känna högt förtroende för de pedagogiska verksamheterna.

Utbildningskontoret förvaltar nämndens beslut och ansvarar bland annat för utbildningen i:

 • förskola
 • grundskola
 • gymnasieskola
 • öppen förskola
 • fritidshem
 • anpassad grundskola
 • anpassad gymnasieskola
 • bistånd i form av barnomsorg
 • kommunal vuxenutbildning
 • undervisning i svenska för invandrare.

I Upplands Väsby kommun finns ungefär 7 500 elever i åldrarna 6 till 18 år och närmare 400 personer arbetar i de kommunala skolverksamheterna: fem grundskolor och en gymnasieskola.

Förutom att driva och utveckla de kommunala skolverksamheterna arbetar utbildningskontoret också bland annat med hantering av anmälningar, synpunkter och klagomål, övergripande elevhälsofrågor samt tillsyn och tillståndsprövning av fristående förskolor. Utbildningskontoret är förvaltning för utbildningsnämnden.

Arbetet leds av Henrik Malmström Wallin som är utbildningschef.

Information om utbildningsnämnden. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 29 september 2023